Avaluació

L’avaluació va a càrrec d’un tribunal format pel tutor/-a i dos professors/-es de la mateixa matèria o afins.

Hi ha dos tipus d’avaluació: la formativa, que realitza el tutor/-a, i la sumativa que realitza el tribunal corresponent.

Els tribunals es constituiran a mitjans del segon trimestre, rebran el treball de recerca, i disposaran de dues setmanes per a la lectura i valoració. Passat aquest temps, els alumnes exposaran oralment el treball i el tribunal farà l’avaluació final, que serà comunicada al tutor/-a del grup.

Criteris d’avaluació

  1. Quant al seguiment:
Ø  Procediments de recerca de la informació
Ø  L’ús dels recursos informàtics i d’altres
Ø  L’esforç, la responsabilitat i regularitat en la realització de les tasques proposades i planificades
Ø  La capacitat d’organitzar la feina, la planificació adequada a la cerca, creativitat, iniciativa i capacitat per resoldre els problemes que puguin plantejar-se
Ø  Presentació de l’esborrany de l’informe a mesura que es vagi desenvolupant a cada reunió amb el tutor/-a

     2.    Pel que fa al treball escrit:
Ø  Estructura del dossier (introducció, metodologia, resultats, conclusions, bibliografia, annexos)
Ø  Desenvolupament dels continguts de forma ordenada, lògica, clara.
Ø  Ús adequat de la llengua escrita. Adequació del llenguatge i vocabulari al tema estudiat
Ø  Capacitat d’anàlisi, síntesi i crítica dels resultats del propi treball
Ø  Capacitat d’extreure dades significatives per al desenvolupament del treball

3.   Pel que fa a l’exposició oral:
Ø  La correcció, el vocabulari, la claredat... en l’exposició oral
Ø  La capacitat d’estructuració i de síntesi en l’exposició del tema
Ø  L’adequació de les respostes a les preguntes que es puguin plantejar
Ø  La durada
Ø  El material de suport

       
A més d’aquestes capacitats genèriques cal avaluar certes capacitats específiques, pròpies de cada tipus de treball seguint les indicacions dels departaments.


Procés
Avaluació
Valoració

Seguiment
Procediment de recerca d' informació


40 %
Ús dels recursos
Esforç, responsabilitat i regularitat en les tasques
Capacitat d’organitzar i planificar
Creativitat, iniciativa i grau autonomia
Capacitat per resoldre problemes
Presentació esborrany

Treball escrit
Estructura del dossier


45%
Desenvolupament continguts
Ús llengua escrita
Capacitat d’ anàlisi, síntesi i crítica
Capacitat d’extreure dades significatives

Exposició oral
Correcció, vocabulari i claredat


15%
Capacitat d’estructuració i síntesi
Adequació de les respostes a preguntes
Durada
Material de suport

Recuperació del Treball de Recerca

Hi ha la possibilitat de recuperar el Treball de Recerca en una convocatòria durant el mes de maig (dates a concretar). El procés serà el mateix (treball escrit i exposició oral) tot i que es fomentarà el grau d’autonomia de l’alumne/-a. El tutor/-a donarà les instruccions pertinents d'aquells aspectes que cal modificar, ampliar, millorar.., però no en farà el seguiment periòdic. La nota màxima, en el cas que el treball es consideri aprovat, serà de 6.