Pautes de presentació

-       El treball s’ha de presentar imprès amb l’ordinador, per una cara, amb interlineat mínim o 1’5, text justificat i amb tipografia Arial 11. La còpia del treball es pot presentar a dues cares. S’ha de presentar també una còpia amb CD/DVD o un llapis de memòria USB.

-       S’han de deixar els marges adequats.  Es recomana: superior, 3cm; inferior, 2’5cm; esquerre, 3cm; dret, 2’5cm.

-          Cada capítol ha de començar en pàgina nova.

-        Les notes a peu de pàgina, els peus d’il·lustracions o gràfics i les citacions presentades en paràgraf a part s’han de distingir amb un cos de lletra més petit (de 9-10 punts).

-          Cal separar amb una línia en blanc, després de punt i a part, els diferents paràgrafs del text. També es pot prescindir d’aquesta línia en blanc, però aleshores cada nou paràgraf comença amb la primera línia entrada dins del text: després d’haver fet unes cinc pulsacions.

-          Els fulls DIN A4 han d’estar numerats.

-          L’extensió no ha de superar els 50 fulls.

-          Hi ha de figurar una portada i una contraportada.

-          El treball s’ha de relligar o enquadernar.

-    En cas d’algun treball específic que requereixi una altra presentació, les pautes de presentació final es concretaran amb el tutor/-a.

-          En el Departament d’Educació Visual i Plàstica poden establir-se uns altres paràmetres de disseny i maquetació.

-          Els annexos s’han de referenciar a l’índex i han d’anar clarament identificats amb les dades del treball, de manera que pugui vincular-s’hi inequívocament.