Entrades

Objectius

Cal especificar els objectius, és a dir, descompondre el tema o problema general en tres o quatre aspectes concrets. Els objectius s’indiquen amb frases que comencin amb un verb com ara: conèixer, saber, comprendre, analitzar, informar-me, buscar , o similars. Per exemple, per abordar el problema del racisme a l’institut podríem establir els objectius següents: conèixer l’opinió de l'alumnat i el professorat sobre la presència d’immigrants a l’institut, conèixer els llocs de procedència dels immigrants que hi ha a l’institut, detectar actituds i conductes racistes dins de l’aula i fora de l’aula (pati, esports, etc.)... Exemples de redacció d'objectius que us poden orientar:                                                               Aportar dades objectives en relació a...                                              Estudiar (el comportament, l’efectivitat, la relació...)                                                 Observar…                                     

Metodologia

Es tracta d’explicar quina estratègia metodològica es vol seguir. Bàsicament, cal justificar les fonts d’informació i els procediments de recerca, és a dir, quin tipus d’informació es busca, d’on i com s’obtindrà i què se'n vol fer (experiment, enquesta, recull de dades per observació, buidat d’arxius, hemeroteques, anàlisi d’obres artístiques o textos literaris, etc.).

Cos del treball

El cos del treball té un caràcter específic, molt lligat a les característiques concretes que vulguem donar a la investigació, i per tant és difícil de generalitzar. L’alumne/-a s'haurà de posar d’acord amb el seu tutor/-a del treball. Així i tot, es poden plantejar algunes recomanacions. Per exemple: ü   Els diversos capítols han de mantenir un cert grau d’equilibri quant a la seva extensió. ü   Tots els apartats han de numerar-se segons els models d’esquema (1.- 1.1, 1.2 ....) ü   Si es vol posar títol a cadascun dels capítols s’ha de procurar que sigui prou significatiu com el general del treball. ü   També s’ha d’evitar la repetició  de continguts. ü   Totes les afirmacions han d’estar basades en raonaments o materials concrets. La base d’un treball de recerca és el rigor. ü   Ha d’evitar-se el dogmatisme ü   Les referències a d’altres autors, si es volen utilitzar literalment, han de ser breus per evitar la impressió de voler “omplir” paper i se n’ha de donar

Bibliografia, webgrafia i fonts d'informació

Quan es tracta d’escollir el tema de recerca, hem de pensar que és difícil aconseguir-ne un de radicalment inèdit; és molt probable que hi hagi un material escrit previ que, d’una forma més o menys directa, més o menys intensa o profunda, hagi tractat qüestions relatives al camí temàtic escollit. Per tal que siguin rigorosos, els treballs científics han de citar tota la informació rellevant que no sigui original d’aquell treball, tant el material bibliogràfic (llibres, revistes), com el cartogràfic, vídeos, CD-ROM, l’obtingut per internet i les fonts orals. Pel que fa a internet, s'ha de tenir en compte que moltes fonts electròniques poden desaparèixer. Per aquesta raó, convé citar, sobretot, aquelles pàgines web signades. També és bo imprimir o desar el document consultat per tal d’acreditar que es tracta d’una font autèntica. Sobretot, rebutja informació de la qual no tinguis clara la font. Us proposem l’estil APA (American Psychological Associaton), que fan servir la

Abstract

L' Abstract  és un breu resum que representa de manera objectiva i concisa el contingut d'un treball. Permet que qui el llegeixi es faci una idea clara sobre què s'investiga, quina ha estat la hipòtesi, la metodologia  i els resultats i conclusions de la recerca.  L' Abstract   ha d'anar al començament del treball però sempre es redacta quan ja s'ha finalitzat el treball de recerca i no pot superar les 150 paraules. S'ha de redactar en tres llengües: ·           Català  ·           Castellà  ·           Anglès o francès       Podeu clicar el següents enllaços per consultar com s'ha de redactar i triar quin model d'abstract és el més adequat pel vostre treball:                                       ¿Cómo hacer un abstract?                                        Tipus d'abstract (UAB)  

Conclusions

De la mateixa manera que començàvem el treball amb una introducció, l’acabem amb una conclusió.             Conclusions: què he fet?, fins on he arribat i per què?             Les conclusions tenen el caràcter d’un resum o síntesi de resultats en què s’espera que s’exposi sintèticament allò que s’ha fet i fins on s’ha arribat, però també és necessari fer una valoració del propi procés de recerca i analitzar les causes dels seus èxits, fracassos i limitacions. Allò que és fonamental en les conclusions doncs, és que recullin els objectius que s’han proposat a la    introducció, explicitant fins a quin punt s’han assolit i per què. Aquestes           són algunes de les qüestions que es poden abordar en l’apartat de conclusions: ü   Recull i presentació sintètica dels resultats obtinguts . ü   Valoració dels resultats : per què és important o significatiu allò que s’ha trobat o aconseguit? ü   Valoració de l’estratègia metodològica aplicada : d’on es partia i on s’ha arri

Fitxa de seguiment

Imatge

Introducció

Té una finalitat molt concreta. S’hi han d’explicar els objectius del treball i justificar-ne el perquè. S’hi ha de valorar l’estat actual de la qüestió tractada, justificar el mètode de treball emprat i els passos concrets que s’han seguit per a la recollida de dades prèvia a l’elaboració del treball, també s’hi pot incloure els models de recollida de dades (metodologia), i l’estructura general de l’obra, comentar-hi el perquè de la bibliografia escollida i/o altres fonts. També s’hi haurà de fer referència a les dificultats més significatives i com s’han afrontat.   Introducció : què vull fer?, què em proposo d’investigar i com?  • Tema de recerca : ü   Explicació del tema de recerca o problema que es vol abordar (justificació del títol). ü   Interès personal de la qüestió (com s’hi va arribar, motivació personal, etc.). ü   Interès objectiu o científic de la qüestió . ü   Procés que s’ha seguit fins arribar a acotar -lo definitivament (decisions preses i el perquè)

Índex

Ha de ser molt clar i molt detallat, ens ha de donar una idea global del contingut del treball per poder trobar-hi amb facilitat qualsevol element que interessi localitzar. A l’índex hi ha de constar la introducció, tots els capítols i apartats, la conclusió, la bibliografia i els annexos. De vegades, interessa adjuntar al final uns altres índexs més particulars que ajuden el lector a trobar paraules, noms propis o dates que apareixen al treball, aquests són: ·          Índex alfabètic: és una llista al final del treball, ordenada alfabèticament, de persones, matèries i topònims que s’esmenten en el treball. Al costat de la referència s’hi ha de posar el número de la pàgina on apareix. ·             Índex  cronològic: és molt útil per als treballs de tipus històric, ja que és una llista en la qual es descriuen fets històrics .

Portada

La   portada  ha d'ocupar una pàgina sencera (la primera del treball) i ha de contenir la informació següent: ·          Títol ·          Autor/a (grup de classe) ·          Tutor/-a del treball ·          Data de presentació