Introducció

Té una finalitat molt concreta. S’hi han d’explicar els objectius del treball i justificar-ne el perquè. S’hi ha de valorar l’estat actual de la qüestió tractada, justificar el mètode de treball emprat i els passos concrets que s’han seguit per a la recollida de dades prèvia a l’elaboració del treball, també s’hi pot incloure els models de recollida de dades (metodologia), i l’estructura general de l’obra, comentar-hi el perquè de la bibliografia escollida i/o altres fonts. També s’hi haurà de fer referència a les dificultats més significatives i com s’han afrontat.

  Introducció : què vull fer?, què em proposo d’investigar i com? 

Tema de recerca:
ü  Explicació del tema de recerca o problema que es vol abordar (justificació del títol).
ü  Interès personal de la qüestió (com s’hi va arribar, motivació personal, etc.).
ü  Interès objectiu o científic de la qüestió.

ü  Procés que s’ha seguit fins arribar a acotar-lo definitivament (decisions preses i el perquè).