Orientació i seguiment

Cal tenir clar que la finalitat principal d’aquest treball és l’aprenentatge d’una metodologia científica, molt usual i útil per als estudis posteriors a la universitat. Per tant, caldria valorar tant l’avaluació que reforci l’aprenentatge del procés, com el resultat final. Consisteix, doncs, a fer un seguiment del progrés de l’alumnat durant tot el procés d’investigació i d’aprenentatge, avaluant aquest procés i donant pautes per tal de millorar-lo.

ü  Per a valorar la capacitat d’organització: veure si porta els materials classificats i troba allò que se li demana.
ü  Per analitzar la capacitat de planificació: observar si seqüència correctament les accions, té previst format i estructura.
ü  Per a diagnosticar la capacitat d’iniciativa: mirar si aporta noves idees, solucions als problemes...
ü  Per a fer un seguiment de la capacitat de treball: veure si porta la feina al dia.
ü  Analitzar la capacitat d’investigació: veure si planteja objectius adients, troba materials pertinents (bibliografia, fonts...) i sap treure conclusions.
ü  Per a conèixer la capacitat de síntesi: comprovar si redacta amb ordre, incloent opinions pròpies i alienes, de manera argumentada i coherent, sense repeticions innecessàries ni juxtaposició d’idees.
ü  Per a detectar la capacitat d’exposició: comprovar si el text és clar i concís, si els materials auxiliars (gràfics, taules...) estan elaborats correctament.
ü  Per a valorar la capacitat de diàleg: comprovar si revisa els plantejaments després d’una observació que se li fa, si sap escoltar, si fa observacions...


SEGUIMENT

·         Primera entrevista a l’últim trimestre de 1r de batxillerat. Abans de vacances s'ha de el tema per escrit i decidir el treball que s’ha de fer a l’estiu. Al setembre, revisió de la feina i enfocament definitiu. Hi ha un seguiment periòdic del tutor/-a, amb la freqüència que cregui convenient, tenint en compte que fóra bo almenys un contacte mensual.

·         Durant el mes de novembre, repàs de l’estat dels treballs dels alumnes.

·         Si un alumne/-a no es posa en contacte amb el tutor/-a del treball, aquest ho ha de comunicar al tutor/-a del grup classe, tenint en compte que no mantenir un contacte periòdic, per tal que el tutor/-a pugui supervisar la feina que es va fent, és un motiu de suspendre el treball.

·         No s'acceptaran treballs que no hagin estat supervisats i dirigits pel tutor/-a.