Com obtenir informació


En principi, una possible classificació d’aquestes tècniques podria ser la que ve donada per:

a)    instruments de recerca o tècniques quantitatives (són mitjans que el recercador elabora amb el propòsit de registrar la informació):
·         tests
·         proves
·         escales
·         qüestionaris
·         observació sistemàtica
·         registre d’experiments

b)    estratègies de recerca o tècniques qualitatives (són processos interactius entre el recercador i l’objecte de recerca):
·         entrevista
·         observació participant
·         observació no participant
·         anàlisi de textos o documents
·         estudis de casos
·         treball de camp

Hi ha diverses tècniques de cerca d’informació. Segons el tipus de recerca, s’utilitza l’una o l’altra o diverses en combinació. Les més habituals són:

·         Cerca experimental
És el conjunt de mètodes i tècniques emprats per recollir informació d’un treball de tipus experimental. Cal decidir quines variables intervenen en el procés estudiat, quina de les variables interessa investigar (variable dependent), així com dissenyar un experiment per controlar la variació i dependència d’aquestes variables.

·         Cerca bibliogràfica i documental
És la localització d’informació continguda en llibres, revistes generals o especialitzades, diaris, arxius, documents escrits o amb imatges en diferents suports (convencionals, TIC, MAV...). És una tècnica que s’utilitza en la realització de tots els treballs de recerca.

·         Cerca a Internet
És l’exploració de recursos sobre qualsevol tema a través d’Internet. L’eina que s’utilitza en aquest tipus d’investigació és un cercador.

·         Observació artística o arquitectònica d’un disseny o instal·lació
En tots aquests casos és convenient disposar d’un esquema pautat amb els factors que caldrà observar, analitzar, interpretar i valorar, tant des del punt de vista funcional com estètic o semiòtic.

·         Observació sociocultural
És la més adequada per estudiar comportaments o esdeveniments socials. Aplica eines de recollida d’informació com les entrevistes, els qüestionaris, les enquestes o els registres d’observació.