Exposició oral


-          La presentació oral no ha de ser una lectura de les conclusions, sinó una exposició que tracti de fer una síntesi de tot el treball fet.

-          Partirà d’un guió orientador fet de la manera més esquemàtica possible i basat en les parts considerades claus del treball:

Introducció: s’ha d’anunciar el tema, justificar-ne l’elecció i destacar-ne l’interès, la importància o l’actualitat; s’hi ha de presentar l’objectiu o la hipòtesi de partida i les grans línies del pla que seguiràs en l’exposició.

Desenvolupament: s’hi ha descriure sintèticament i de manera organitzada les etapes, els punts o apartats bàsics de la tasca de recerca, sense entrar en detalls secundaris.

Conclusió: S’hi ha de presentar un resum dels resultats del treball, comentats i relacionats amb la hipòtesi o objectiu plantejats en la introducció; s’hi ha d’esmentar les possibles insuficiències o obstacles detectats en el curs de la recerca i s’hi poden indicar nous camins d’investigació sobre la qüestió estudiada o sobre d’altres relacionades amb el mateix tema.

-          Les característiques principals de l’exposició han de ser la claredat, la síntesi i el rigor.  

-          Cal parlar amb correcció i adequació lingüístiques.

-          L’exposició no ha de ser gaire extensa, calcula uns 15 – 20 minuts.

-     Es poden fer servir diversos recursos audiovisuals o tecnològics: La utilització de programes com Power Point és molt útil sempre que sigui realment un suport eficaç de l’exposició oral. És aconsellable que les diapositives continguin els conceptes bàsics per centrar l’atenció sobre els punts més importants, per a posar en evidència les dades més significatives que s’exposen així com mostrar fotografies, gràfics, taules... que es vulguin comentar. Fer-lo servir sense un treball previ i la supervisió del tutor/-a és innecessari i pot empobrir la presentació.
     Com fer la presentació oral del treball de recerca de batxillerat?