Calendari CALENDARI DE TREBALL DE RECERCA                                                         2021-22Març 2021

     El tutor/a del grup explica les característiques del treball de recerca.
     Es reparteixen els temes proposats pels departaments.
    Es passa una enquesta respecte a la tria del treball de recerca

Abril
Maig 2021

     S’adjudica el treball de recerca i el tutor/a corresponent.
     El procés d’elaboració del treball de recerca es recull
      en un dossier que pot trobar-se a la web de l’institut.
     Primera entrevista amb el tutor/a assignat.
     Es concreta l’àmbit del tema.

Juny 2021


     Última entrevista amb el tutor/a abans de les vacances i planificació del treball durant l’estiu.

Setembre 2021


     Es reprenen les entrevistes amb el tutor/a

Octubre
Novembre 2021

     Elaboració i seguiment del treball en contacte amb
      el tutor/a. 

 Última setmana d'octubre: nota d'avaluació del seguiment. Aquesta nota suposa un 20% de la nota global

Desembre 2021


●   10-12-2021  Lliurament de l’esborrany

     22-12-2021 (13:00h) Últim dia de lliurament del treball al tutor/a: original, una còpia en paper que pot ser a dues cares i un llapis de memòria. En cas de no trobar el tutor/a s’ha de lliurar el treball a la direcció del centre (abans de les 13:00)


Gener 2022

   El treball original romandrà al centre i se’n retornarà la còpia.
     Lectura dels treballs per part dels membres del tribunal.
     Preparació del guió de l’exposició oral
     Exposició oral del treball de recerca.

Febrer  2022

     Qualificació del treball.
     Lliurament de notes. Reclamacions (el dia de lliurament de notes i l’endemà).
Maig  2022
     2a convocatòria (Avaluació final)
 Juny  2022
     Avaluació extraordinària