Conclusions

De la mateixa manera que començàvem el treball amb una introducció, l’acabem amb una conclusió.

            Conclusions: què he fet?, fins on he arribat i per què?

            Les conclusions tenen el caràcter d’un resum o síntesi de resultats en què s’espera que s’exposi sintèticament allò que s’ha fet i fins on s’ha arribat, però també és necessari fer una valoració del propi procés de recerca i analitzar les causes dels seus èxits, fracassos i limitacions. Allò que és fonamental en les conclusions doncs, és que recullin els objectius que s’han proposat a la    introducció, explicitant fins a quin punt s’han assolit i per què. Aquestes           són algunes de les qüestions que es poden abordar en l’apartat de conclusions:

ü  Recull i presentació sintètica dels resultats obtinguts.
ü  Valoració dels resultats: per què és important o significatiu allò que s’ha trobat o aconseguit?
ü  Valoració de l’estratègia metodològica aplicada: d’on es partia i on s’ha arribat?, s’ha pogut respondre satisfactòriament la pregunta inicial de forma completa o parcial?, s’han assolit els objectius proposats?, fins on s’ha arribat i per què?
ü  Incidències: imprevistos, obstacles i problemes que puguin haver aparegut durant la recerca, com han influït en el resultat i com s’han intentat resoldre.
ü  Prospectiva: com es podria prosseguir o refer la recerca per tal de millorar-la o fer-la avançar?
ü  Valoració de tot el procés de recerca i del que s’ha après.

ü  Reflexió personal: és desitjable també que es vagi una mica més enllà de la mera exposició objectiva de resultats, que s’entri en el terreny de la reflexió personal (possibles conseqüències pràctiques, implicacions generals i extrapolacions dels resultats obtinguts a d’altres àmbits, etc.). En aquest cas, és imprescindible explicitar que es tracta precisament de consideracions personals que no es desprenen directament dels resultats de la recerca.