Índex

Ha de ser molt clar i molt detallat, ens ha de donar una idea global del contingut del treball per poder trobar-hi amb facilitat qualsevol element que interessi localitzar.

A l’índex hi ha de constar la introducció, tots els capítols i apartats, la conclusió, la bibliografia i els annexos.

De vegades, interessa adjuntar al final uns altres índexs més particulars que ajuden el lector a trobar paraules, noms propis o dates que apareixen al treball, aquests són:

·         Índex alfabètic: és una llista al final del treball, ordenada alfabèticament, de persones, matèries i topònims que s’esmenten en el treball. Al costat de la referència s’hi ha de posar el número de la pàgina on apareix.


·          Índex cronològic: és molt útil per als treballs de tipus històric, ja que és una llista en la qual es descriuen fets històrics.