Cos del treball

El cos del treball té un caràcter específic, molt lligat a les característiques concretes que vulguem donar a la investigació, i per tant és difícil de generalitzar. L’alumne/-a s'haurà de posar d’acord amb el seu tutor/-a del treball. Així i tot, es poden plantejar algunes recomanacions. Per exemple:

ü  Els diversos capítols han de mantenir un cert grau d’equilibri quant a la seva extensió.
ü  Tots els apartats han de numerar-se segons els models d’esquema (1.- 1.1, 1.2 ....)
ü  Si es vol posar títol a cadascun dels capítols s’ha de procurar que sigui prou significatiu com el general del treball.
ü  També s’ha d’evitar la repetició  de continguts.
ü  Totes les afirmacions han d’estar basades en raonaments o materials concrets. La base d’un treball de recerca és el rigor.
ü  Ha d’evitar-se el dogmatisme
ü  Les referències a d’altres autors, si es volen utilitzar literalment, han de ser breus per evitar la impressió de voler “omplir” paper i se n’ha de donar la referència bibliogràfica.
ü  S’ha d’intentar no apartar-se mai de l’índex.
ü  Cal no barrejar mai el que és el treball amb els annexos, aquests hauran d’anar sempre al final.